บริษัท ดิไอการบัญชี และธุรกิจ จำกัด

รับทำบัญชี ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้มีความรู้ความชำนาญ
และประสบการณ์ยาวนาน "บริการด้วยใจ ราคายุติธรรม"

จดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนหจก. จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ราคาประหยัด ที่สำนักงานบัญชี ดิไอฯ
บริษัท ดิไอ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด เพราะเราคือมืออาชีพ รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.) จดภาษีมูลค่าเพิ่ม จดขึ้นทะเบียนประกันสังคม จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัท, รับจดทะเบียน หจก. จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ กับเรา
ถึงแม้ว่าปัจจุบันการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงของกิจการสามารถทำได้ด้วยตัวเอง แต่ขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และเสียเวลาค่อนข้างมาก เราจึงเสนอทางเลือกให้กับท่านลูกค้า ในการบริการ รับจดทะเบียน
บริษัท รับจดทะเบียน หจก.
ซึ่งเหตุผลที่ควรเลือกจ้าง สนง.บัญชี ดิไอ คือ

- เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ และลดระยะเวลาขั้นตอนตระเตรียมเอกสาร
- สามารถสอบถาม พร้อมคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นมืออาชีพ และชำนาญเฉพาะด้าน

บริการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียน หจก. มีระยะเวลา ขั้นตอนดังนี้
จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียน หจก. จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ใช้เวลาดำเนินการกี่วัน?? (รวมระยะเวลาประมาณ 1-3วัน)
- ตรวจสอบ-จองชื่อทางเน็ต(ทราบผลเบื้องต้นภายใน 20 นาที )
- ขอข้อมูลต่างๆและเอกสาร เพื่อจัดพิมพ์เอกสารและแจ้งผลจองชื่อให้ท่านทราบเพื่อปรู๊ฟตรายางและจัดทำตรายาง
- ส่งเอกสารชุดจดทะเบียน ให้ท่านลูกค้าปรู๊ฟความถูกต้องและนัดท่านลูกค้าเซ็นเอกสาร+รับตรายาง
- นำเอกสารดำเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ(ภายในวันที่ 3 นับจากวันเริ่มจองชื่อค่ะ)

อัตราค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียน หจก.

CODE

บริการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)

อัตราค่าบริการ
(บาท/BAHT)

D1

  จดทะเบียนตั้ง บริษัทจำกัด(ได้เลขภาษีอากรเลย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร 6,400)--รับจดทะเบียนทั่วประเทศ--

2,200

D2

  จดทะเบียนตั้ง บริษัทจำกัด(ได้เลขภาษีอากรเลย),จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร 6,400)

เริ่มต้น 3,200

D3

  จดทะเบียนตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด-หจก.(ได้เลขภาษีอากรเลย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร 1,500)--รับจดทะเบียนทั่วประเทศ--

2,000

D4

  จดทะเบียนตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด-หจก.(ได้เลขภาษีอากรเลย),จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร 1,500)

เริ่มต้น 2,900

D5

  จดทะเบียนตั้ง ร้านค้า(จดทะเบียนพาณิชย์) (ไม่รวมค่าธรรมเนียม,อากร 100)

2,000

D6

  จดทะเบียนตั้ง ร้านค้า(จดทะเบียนพาณิชย์),จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมค่าธรรมเนียม,อากร 100)

เริ่มต้น 2,900

D7

  จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01(จดที่สรรพากรโดยตรง-ท่านลูกค้าสามารถออกใบกำกับภาษีได้ ณ วันดังกล่าว)

2,400

D8

  จดทะเบียน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.01 /สรรพากร

2,400

D9

  จดทะเบียนแก้ไข ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.09/สรรพากร(ย้ายที่อยู่,เพิ่ม-ลดสาขา,แก้ไขวัตถุประสงค์,ชื่อบริษัท)

2,400

D10

  จดทะเบียนแก้ไข แปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.)เป็นบริษัท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรมและอากร)-จดทะเบียน2ครั้ง

4,400

D11

  จดทะเบียนแก้ไข ลดทุน ,แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ5) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร) --จดทะเบียน 2 ครั้ง

4,400

D12

  จดทะเบียนแก้ไข เพิ่มทุน ,แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ5) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร) บริษัท และ หจก.

เริ่มต้น 2,400

D13

  จดทะเบียนแก้ไข กรรมการเข้า-ออก, แก้ไขอำนาจกรรมการ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร)

2,400

D14

  จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงาน,แก้ไขตามทะเบียนราษฎร์ ,แก้ไขเพิ่ม-ลดสาขาสำนักงาน ,ย้ายข้ามจังหวัด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม)

เริ่มต้น 2,400

D15

  จดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร)

เริ่มต้น 2,400

D16

  จดทะเบียนแก้ไข ชื่อบริษัท,แก้ไขชื่อ หจก. ,แก้ไขดวงตราบริษัท,หจก. (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร)

2,400

D17

  จดทะเบียนแก้ไข ชื่อ สกุล กรรมการ,หุ้นส่วนผู้จัดการ(หจก.) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร)

1,500

D18

  จดทะเบียนแก้ไข บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ5) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม)

1,500

D19

  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD REGISTERED(เพิ่มความน่าเชื่อถือเวบไซต์)--รับจดทะเบียนทั่วประเทศ--

เริ่มต้น 2,400

D20

  จดขึ้นทะเบียน นายจ้าง-ลูกจ้าง/ ประกันสังคม(ไม่รวมค่ากองทุนประกันสังคม)

เริ่มต้น 2,400

D21

  จดทะเบียน เลิกบริษัท,เลิก หจก. (รวมค่าธรรมเนียมกรม,ค่าสอบบัญชี ขึ้นอยู่กับจัดทำงบการเงินกี่ปี)

15,000-17,000

D22

  จดทะเบียน ขอมีเลขและบัตรภาษีอากร ชาวต่างชาติ

3,900

D23

  ค่าบริการคัด หนังสือรับรอง,บริคณห์สนธิ,บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น,ดวงตรา,ข้อบังคับ,ใบสำคัญและเอกสารอื่นๆ/บริษัท

500

D24

  ค่าบริการคัด หนังสือรับรอง,หส.2,ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนและเอกสารอื่นๆ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรมตามเอกสารที่ขอคัด)** ส่งscan-ส่งemsรวดเร็วทันใจ**--รับบริการทั่วประเทศ--

500

 ***โปรโมชั่น ฟรี!!สำหรับท่านลูกค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งกับเรา ฟรี!!ค่าบริการจัดทำยื่นภาษีเดือนแรก(ไม่ผูกมัด)สนใจกรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่**


16 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 4147 ครั้ง

Engine by shopup.com