บริษัท ดิไอการบัญชี และธุรกิจ จำกัด

รับทำบัญชี ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้มีความรู้ความชำนาญ
และประสบการณ์ยาวนาน "บริการด้วยใจ ราคายุติธรรม"

ตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี
หลังจากที่นิติบุคคลได้จดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว ภายหลังครบกำหนดตามรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน นิติบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำ,ปิดบัญชีประจำปีพร้อมทั้ง จัดทำงบการเงิน ตามรอบระยะเวลาบัญชีที่นิติบุคคลนั้นๆได้กำหนดไว้ และจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี(Audit) และสอบทานความถูกต้องของการจัดทำบัญชีพร้อมรับรองลงลายมือชื่อในงบการเงิน ซึ่งจะต้องจัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปี ตามกฎหมายข้อปฏิบัติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ทั้งนี้ไม่ว่าในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวจะมีการประกอบการแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งหากกิจการต้องการนำงบการเงินเพื่อนำไปใช้ดำเนินธุรกรรมด้านอื่นๆ
ตัวอย่างการนำงบการเงินไปใช้ด้านอื่นๆ

- นำงบการเงินประจำปีประกอบการขอสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อนำทุนมาขยายกิจการ หรือเป็นทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการ

- นำงบการเงินเสนอประกอบการรับงานประมูลงานกับหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานเอกชน

- การจัดทำและปิดงบการเงินประจำปี จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการเพื่อให้ผู้บริหารได้วิเคราะห์ร่วมกัน เกี่ยวกับข้อสรุป ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนประจำปี ว่ากิจการควรต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงในด้านใดบ้าง

กรณีไม่ยื่นงบการเงินต่อกระทรวงและสรรพากร จะมีค่าปรับดังกล่าวเบื้องต้น ดังนี้

1.) ค่าปรับกระทรวง ขึ้นอยู่กับว่าส่งงบล่าช้าเกินกำหนดเป็นเวลากี่เดือน ค่าปรับตั้งแต่ 2,000-36,000 บาท (อัตราปี2555เป็นต้นไป)
      1.1 ค่าปรับกระทรวง ส่งบัญชีผู้ถือหุ้น(บอจ.5) ล่าช้า ค่าปรับอัตรา 2,000 บาท(ประกาศใช้ สค.2555)

2.) ค่าปรับสรรพากร ประมาณ 4,000 บาท (ยังไม่รวมค่าปรับเงินเพิ่มยื่นล่าช้า)

บริษัท ดิไอ การบัญชีและธุรกิจ รับตรวจสอบบัญชี ดังนี้
ขอบเขตงานสอบบัญชี-รับรองงบการเงิน
การตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
จัดทำและเตรียมเอกสารประกอบการส่งงบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจ สอบแบบครบถ้วน เช่น สมุดรายวันทั่วไป,สมุดบัญชีแยกประเภท,ทะเบียนเจ้าหนี้ ลูกหนี้คงเหลือ, ทะเบียนทรัพย์สิน,ทะเบียนค่าเสื่อม ราคาทรัพย์สิน, รายการปรับปรุง jv ต่างๆ, งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และ งบดุล,งบกำไรขาดทุน
การจัดทำและตรวจสอบงบการเงินประจำปี อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีคิดตามเกณฑ์รายได้ของกิจการ และเกณฑ์อื่นๆ ประกอบ
ฟรี บริการยื่นแบบ ภงด.50(ภาษีนิติบุคคลประจำปี) กรมสรรพากร และ ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมทั้ง จัดทำ สปช.3(ใบนำส่งงบ) บอจ.5(บัญชีผู้ถือหุ้น),รายงานประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบการส่งงบการเงิน

 


29 กันยายน 2563

ผู้ชม 3229 ครั้ง

Engine by shopup.com